CNG TY TNHH SX - TM - DV CN ?I?N T? ??I THNH
101/4 ?i?n Bin Ph? Ph??ng 15, Qu?n Bnh Th?nh , TP.H? Ch Minh
Hotline: 0933 138 938
 
s?a cn ?i?n t?
 
Kinh Doanh
0933 138 938
 
Kinh Doanh
0908 040 778
 
sua chua can dien tu, sua can
CNG TY TNHH S?N XU?T TH??NG M?I V D?CH V? CN ?I?N T? ??I THNH.
- Tr? S? : 101/4 ?i?n Bin Ph? Ph??ng 15, Qu?n Bnh Th?nh , TP.H? Ch Minh.
- ?i?n Tho?i : (08) 3514 7748 - Fax: (08) 3514 7749
Copyright 2012 Cn ?i?n t? ??i Thnh - Design by Thanh Hng & SEO : ??c Hoan